Услуги

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Прединвестиционни проучвания и анализи

 • Анализ на съществуващо положение и предишни разработки
 • Анализ на теренни, геоложки, хидроложки и климатични условия
 • Обемно-устройствено проучване
 • Техническа и технологична оценка
 • Маркетингова оценка
 • Икономическа оценка
 • Финансова оценка
 • Екологична оценка
 • Технико-икономическа обосновка за избор на вариант
 • Изготвяне на задание за инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране

идейни, технически и работни проекти

 • Избор и определяне на параметрите на технологично оборудване.
 • Разработване на материални и топлинни баланси, процес и инструмент диаграми, схеми на потоците, изготвяне на технически спецификации, алгоритми за управление на процесите
 • Технологични тръбопроводи, топлопроводи, паропроводи
 • Надземни промишлени водопроводи
 • Преносни газопроводи с налягане над 16 Bar
 • Компресорни станции
 • Линейни спирателни кранови възли
 • Автоматични Газорегулиращи станции
 • Газоизмервателни станции
 • Станции за очистване на газопроводи
 • Разпределителни газопроводи
 • Промишлени газови инсталации
 • Съдове и апарати, работещи под налягане
 • Якостно и хидравлично пресмятане на тръбопроводи
 • Стрес анализ на тръбопроводи
 • Сградни ВиК инсталации
 • Външни ВиК мрежи и съоръжения
 • Противопожарни ВиК мрежи и инсталации
 • Топографогеодезични дейности
 • Генерален план, вертикална планировка, трасировъчен план
 • Пътища,  ж.п. линии, комуникационни планове
 • Геодезически дейности при устройственото планиране и кадастъра

Екология и опазване на околната среда

 • Оценки на въздействието върху околната среда
 • Оценки за съвместимост с предмета и целите на защитените зони от Национална екологична мрежа (Натура 2000)
 • Екологични оценки на планове и програми
 • Изготвяне на документация свързана с изискванията за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), необходима в процедурата по издаване на  Комплексни разрешителни (КР)
 • Управление на отпадъците

Маркетинг и търговска дейност

 • Провеждане на маркетингови проучвания – индустриални и пазарни изследвания
 • Внос-износ на машини, съоръжения, оборудване и резервни части
 • Търговско представителство
 • Управление на недвижими имоти

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате Политиката за поверителност