Декларация на ръководството

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Декларация на ръководството за политиката и принципите за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа

“Химкомплект-Инженеринг” АД е инженерингово дружество с дългогодишен опит в маркетинга, ръководство, управление и надзор в проектирането, строителството и монтажа, дейности по кадастъра, търговия с машини, стоки и материали. Мисията ни е: „ТРАДИЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КАЧЕСТВО”.


Съобразно контекста и стратегическата насоченост на дружеството в нашата дейност ние провеждаме следната

Политика по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа:

Съзнаваме, че развитието и просперитета ни зависят от убедеността и доверието на нашите възложители и клиенти в способността ни да гарантираме пълно задоволяване на очакванията им за високо качество на услугите при опазване на околната среда и осигурени условия за здраве и безопасност при работа. За поддържане доверието на нашите клиенти, партньори и заинтересовани страни, ръководството на дружеството декларира, че:

1. Осигурява приоритет на качеството, опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването й, осигуряване на здраве и безопасност при работа при планиране и изпълнение на инженеринговите услуги и доставките.

2. Осигурява многостепенен, специализиран, независим и надежден контрол върху всички фази на своята дейност.

3. Осигурява необходимите ресурси, спазване на приложимите нормативни и други изисквания за изпълняваните услуги, за аспектите на околната среда и за осигуряване на здраве и безопасност при работа и проверява ежегодно функционирането на Системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа като предприема действия за постоянно подобряване на нейната ефикасност на базата на  целите по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

4. Интегрира своята политика, програми и практики в бизнеса като съществен елемент от управлението на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа във всичките му функции.

5. Провежда иновационна политика в проектирането на обектите, отчитайки техническите разработки, научните схващания, нуждите на потребителя и очакванията на обществото, при спазване на законодателните разпоредби и международните критерии за качество, безопасност, намален екологичен риск и ефективно използване на природните ресурси.

6. Организира системно обучение на служителите и ги стимулира за непрекъснато повишаване на квалификацията им в съответствие с постоянно нарастващите изисквания.

7.  Осигурява достатъчна информация, консултиране и участие на работещите и на представителите на работещите, обучение и повишаване на квалификацията, за да могат всички служители да осъзнават своята отговорност за качеството, здравето и безопасността при работа и за опазване на околната среда.

8. Предприема приоритетно необходимите мерки за опазване на околната среда и намаляване на вредното въздействие върху нея в разработваните от нас проекти.

9. Поддържа благоприятна заобикаляща среда за изпълнение на процесите, способстваща за взаимното доверие и зачитане на лични и колективни усилия, за предотвратяване на наранявания и заболявания, за премахване на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР и постоянно подобряване на резултатите при оперативното планиране и управление на  здравето и безопасността при работа.

За реализация на заявената от нас политика, ръководството на дружеството прилага следните принципи за осигуряване на качеството, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа:

Строго съблюдаване и опазване на търговската тайна и етиката на обслужване. Всякаква информация и данни за нашите клиенти се третират като поверителни и не се предават на трети лица без съгласието на клиента.

Задължително спазване на обективност при реализация на услугите, недопускаща компромиси с качеството и надеждността, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа заради икономическа изгода.

Стимулиране и създаване на условия служителите от всички равнища да изявяват способностите си за максимален просперитет на “Химкомплект-Инженеринг” АД и поддържане на добрия имидж на дружеството.

Прилагане на системен и процесен подход в управлението, обезпечаване на ресурсите и осигуряването на качеството, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа при изпълнението на нашите услуги.

Използване на системен анализ от маркетинговите проучвания, както и на данни и информация при вземане на решения за усъвършенстване на дейността на Системата по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

Систематично информиране и разясняване на персонала действието и промените в Системата по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, за значимите аспекти на околната среда, рисковете при работа.

Подбор на персонал с висока компетентност, подходящо образование, умения и опит.

Задължително спазване на утвърдените в документите от Системата по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа правила, отговорности и отчетност.

Осигуряването на здраве и безопасност при работа е първостепенна отговорност на ръководителите от всички нива и звена.

Ние, “Химкомплект-Инженеринг” АД, се задължаваме да поддържаме качеството на нашите продукти и услуги, управлението на околната среда, здравето и безопасността при работа в пълно съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018.

Ръководството на “Химкомплект-Инженеринг” АД всяка година ще извършва преглед и ще определя основните и конкретни цели, измерими критерии и задачи за тяхното постигане.

                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                

                      20.03.2019 г.                                                                                                  /Кр. Топакбашиян /

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате Политиката за поверителност