Кариери

Уважаеми специалисти,

Дружеството ни обявява свободни позиции за: 

=ПРОЕКТАНТ /инженер КИП и А по част "Автоматизация на производствените процеси/АТП" на проекта/
с пълна  /ограничена/ проектантска правоспособност и/или  начален опит при: 

Изготвяне на:
- Технически спецификации (Data Sheet) за контролно измервателни прибори и изпълнителни механизми;
- Принципно-монтажни ел.схеми за обвръзка на прибори;
- Принципно-монтажни ел.схеми за управление на честотни регулатори (VFD, Софстартер, Симокод);
- Логически схеми (алгоритъм на управление на процеса-съвместно с технолог);
- Кабелни журнали и планове с трасета на кабели;
- Монтажни схеми на КИП.
Предимства при избора: 
- Владеене на програмни продукти AutoCAD,  MS OFFICE и E-Plant

Заплащане:  по договаряне 

Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 19 октомври 2018 г.

За контакти:
Г-жа Райна Кожухарова
т.02-822 34 60
e-mail:engdiv@chimcomplect-eng.bg, market@chimcomplect-eng.bg 


=ПРОЕКТАНТ /инженер-химик за част "Технологична" на проекта/ с  пълна /ограничена/ проектантска правоспособност и/или начален опит
Разработване/изготвяне и изчисляване на:
- PFD (process flow diagrams/схеми);
- P&ID (процес и инструмент диаграми/схеми);
- Материален и топлинен баланс на процесите;
- Хидравлични изчисления на флуидите в тръбопроводите;
- Техническа спецификация (Data Sheet) на стандартно оборудване и машини;
- Спецификация на тръбопроводни линии и арматура;
- Обяснителна/техническа записка, Количествана сметка, Инструкции и други;
- Изисквания за контролни прибори и изпълнителни механизми за автоматизация на процеса (съвместно с инженери КИП и А);
- Алгоритъм за управление на процеса (съвместно с инженери КИП и А);

Предимства при избора: 
- Владеене на програмни продукти AutoCAD,  MS OFFICE и др.;
- Ползване на чужди езици - английски и други;
- Ползване на програмни симулатори за химични процеси - CHEMCAD, ASPEN и др.;

Заплащане:  по договаряне 
Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 19 октомври 2018 г.


=ПРОЕКТАНТ /инженер-геодезист за част "Геодезическа" на проекта/ с  пълна /ограничена/  проектантска правоспособност и/или начален опит
Разработване/изготвяне на:
-Геодезически заснемания и трасиране
- Изработване на инвестиционни проекти (вертикална планировка, трасировъчен план и картограма на земните маси)
- Изработване на проекти за устройствено планиране ( ПУП – ПП, ПУП – ПР и др.)
Предимства при избора: 
- Компютърна грамотност и умения за ползване на MS Windows, MS Word, MS Exсel и други;
- Умения за работа с геодезически инструменти и специализирани софтуерни продукти за обработка на резултатите,
- Умения за работа със специализирани компютърно базирани графични системи AutoCADCivil 3D, МКАD и други
- Познаване на нормативните документи, свързани с изпълнението на геодезически дейности в сферата на кадастъра, проектирането и строителството
- Ползване на чужди езици - английски и други;
Заплащане: по договаряне
Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 19 октомври 2018 г.

 
=ПРОЕКТАНТ - инженер с  пълна /ограничена/ проектантска правоспособност по проектна част „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“
Разработване на проучвания и проекти за:
- Автомобилни пътища, площадки и паркинги за промишлени обекти
- Индустриални железопътни линии
- Организация на движението
- Проекти за пътни и ж.п. съоръжения за промишлени обекти
- Строителна част на газопроводи; топлопроводи
- Пресичане на пътища, ж.п. линии и комуникации от линейни обекти
- Противоерозионни мероприятия към линейни обекти
- Избор на трасета за линейни обекти
Предимства при избора:
- Базова компютърна грамотност - MS Windows, MS Word, MS Exсel
- Работа със специализиран софтуер - AutoCADCivil 3D и други
- Познаване на нормативните документи, свързани с проектирането и строителството
- Опит в областта на промишленото проектиране и строителство
- Опит в геодезически заснемания и трасиране
- Ползване на чужди езици - английски и други
Заплащане: по договаряне
Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес: 19 октомври 2018 г. 

За контакти:
Г-жа Райна Кожухарова
т.02-822 34 60
e-mail:engdiv@chimcomplect-eng.bg,