Кариери

Уважаеми специалисти,

Дружеството ни обевява свободни позиции за 

=  Строителен инженер с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна" на проекта

Задължения:
- Изготвяне на проекти съгласно действащите нормативни уредби;
- Участие в авторски надзор
Изисквания:
- Познаване на действащата нормативна уредба;
- Минимум 3 години стаж като проектант с ППП;
- Много добро владеене на AutoCAD,  MS OFFICE и специализиран софтуер Tower7, Robot Structural Analyses
Предимства:
- Владеене на английски език;
- Владеене на AutoCAD- Structural Detailing, 
Autodesk REVIT Structure, Advance Steel
Срок за подаване на документи: 30 юни 2018 г.


Строителен инженер с пълна проектантска правоспособност за част "Организация и изпълнение на строителството /ПОИС/" на проекта
Задължения:
- Изготвяне на проекти съгласно действащите нормативни уредби;
- Участие в авторски надзор
Изисквания:
- Познаване на действащата нормативна уредба;
- Минимум 5 години стаж като проектант с ППП;
- Много добро владеене на AutoCAD,  MS OFFICE 
Предимства:
- Владеене на специализиран софтуер Building Manager и Microsoft Project
- Ползване на английски език;
Срок за подаване на документи: 30 юни 2018 г.


=ПРОЕКТАНТ /инженер КИП и А по част "Автоматизация на производствените процеси/АТП" на проекта/
с пълна проектантска правоспособност и опит при: 

Изготвяне на:
- Технически спецификации (Data Sheet) за контролно измервателни прибори и изпълнителни механизми;
- Принципно-монтажни ел.схеми за обвръзка на прибори;
- Принципно-монтажни ел.схеми за управление на честотни регулатори (VFD, Софстартер, Симокод);
- Логически схеми (алгоритъм на управление на процеса-съвместно с технолог);
- Кабелни журнали и планове с трасета на кабели;
- Монтажни схеми на КИП.
Предимства при избора: 
- Владеене на програмни продукти AutoCAD,  MS OFFICE и E-Plant
Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 30 юни 2018 г.


За контакти:
Г-жа Райна Кожухарова
т.02-822 34 60
e-mail:engdiv@chimcomplect-eng.bg, market@chimcomplect-eng.bg 


=ПРОЕКТАНТ /инженер-химик за част "Технологична" на проекта/ с  пълна проектантска правоспособност и опит
Разработване/изготвяне и изчисляване на:
- PFD (process flow diagrams/схеми);
- P&ID (процес и инструмент диаграми/схеми);
- Материален и топлинен баланс на процесите;
- Хидравлични изчисления на флуидите в тръбопроводите;
- Техническа спецификация (Data Sheet) на стандартно оборудване и машини;
- Спецификация на тръбопроводни линии и арматура;
- Обяснителна/техническа записка, Количествана сметка, Инструкции и други;
- Изисквания за контролни прибори и изпълнителни механизми за автоматизация на процеса (съвместно с инженери КИП и А);
- Алгоритъм за управление на процеса (съвместно с инженери КИП и А);

Предимства при избора: 
- Владеене на програмни продукти AutoCAD,  MS OFFICE и др.;
- Ползване на чужди езици - английски и други;
- Ползване на програмни симулатори за химични процеси - CHEMCAD, ASPEN и др.;

Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 30 юни 2018 г.


За контакти:
Г-жа Райна Кожухарова
т.02-822 34 60
e-mail:engdiv@chimcomplect-eng.bg, market@chimcomplect-eng.bg