Декларация на ръководството за политиката

"Химкомплект-Инженеринг” АД е инженерингово дружество с дългогодишен опит в маркетинга, ръководство, управление и надзор в проектирането, строителството и монтажа, дейности по кадастъра, търговия с машини, стоки и материали.
Мисията ни е: "ТРАДИЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КАЧЕСТВО".

В нашата дейност ние провеждаме следната
 
Политика по качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа
Съзнаваме, че развитието и просперитета ни зависят от убедеността и доверието на нашите възложители и клиенти в способността ни да гарантираме пълно задоволяване на очакванията им за високо качество на услугите при опазване на околната среда и осигурени условия за здраве и безопасност при работа.
За поддържане доверието на нашите клиенти и партньори ръководството на дружеството декларира, че:

1. Осигурява приоритет на качеството, предотвратяване на замърсяването на околната среда, осигуряване на здраве и  безопасност при работа при планиране и изпълнение на инженеринговите услуги и доставките.

2. Осигурява многостепенен, специализиран, независим и надежден контрол върху всички фази на своята дейност.

3. Осигурява необходимите ресурси, спазване на приложимите нормативни и други изисквания за изпълняваните услуги, за аспектите на околната среда и за осигуряване на здраве и безопасност при работа и проверява ежегодно функционирането на Системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа като предприема действия за непрекъснато подобряване на нейната ефикасност на базата на общи и конкретни цели по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

4. Интегрира своята политика, програми и практики в бизнеса като съществен елемент от управлението на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа във всичките му функции.

5. Провежда иновационна политика в проектирането на обектите, отчитайки техническите разработки, научните схващания, нуждите на потребителя и очакванията на обществото, при спазване на законодателните разпоредби и международните критерии за качество, безопасност, намален екологичен риск и ефективно използване на природните ресурси.

6. Организира системно обучение на служителите и ги стимулира за непрекъснато повишаване на квалификацията им в съответствие с постоянно нарастващите изисквания.

7. Предприема приоритетно необходимите мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда в разработваните от нас проекти.

8. Поддържа благоприятна работна среда за служителите си, способстваща за взаимното доверие и зачитане на лични и колективни усилия, предотвратяване на наранявания и заболявания, изпълнение на дейностите, свързани със здравето и безопасност при работа. Поддържа благоприятна работна среда за служителите си, способстваща за взаимното доверие и зачитане на лични и колективни усилия, спазването на изискванията за здравословни условия на труд.

За реализация на заявената от нас политика, ръководството на дружеството прилага следните принципи за осигуряване на качеството, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа:
  • Строго съблюдаване и опазване на търговската тайна и етиката на обслужване. Всякаква информация и данни за нашите клиенти се третират като поверителни и не се предават на трети лица без съгласието на клиента.
  • Задължително спазване на обективност при реализация на услугите, недопускаща компромиси с качеството и надеждността, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа заради икономическа изгода.
  • Стимулиране и създаване на условия служителите от всички равнища да изявяват способностите си за максимален просперитет на "Химкомплект-Инженеринг" АД и поддържане на добрия имидж на дружеството.
  • Прилагане на системен и процесен подход в управлението, обезпечаване на ресурсите и осигуряването на качеството, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа при изпълнението на нашите услуги.
  • Използване на системен анализ от маркетинговите проучвания, както и на данни и информация при вземане на решения за усъвършенстване на дейността на Системата по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.
  • Систематично информиране и разясняване на персонала действието и промените в Системата по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, за значимите аспекти на околната среда, рисковете при работа.
  • Подбор на персонал с висока компетентност, подходящо образование, умения и опит. 
  • Задължително спазване на утвърдените в документите от Системата по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа правила, отговорности и отчетност.
  • Осигуряването на здраве и безопасност при работа е първостепенна отговорност на ръководителите от всички нива и звена.

Ние, "Химкомплект-Инженеринг" АД, се задължаваме да поддържаме качеството на нашите продукти и услуги, управлението на околната среда, здравето и безопасността при работа в пълно съответствие с изискванията на международните стандарит ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Ръководството на "Химкомплект-Инженеринг" АД всяка година извършва преглед и определя основните и конкретни цели, измерими критерии и задачи за тяхното постигане.

София, 01.07.2017 г.                                                                                 Изпълнителен директор:
                                                                                                                          /инж. Крикор Топакбашиян/